دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

باسمه تعالی

پاسخ خود آزمایی های زبان فارسی 3 عمومی

فعالیت 1 ، ص 10

چشمش : آری ،چون از دو هجا تشکیل شده است . چِشـ(cvc ) مش(cvc ) در هجای اول اگر چه /چـ/ و/ ش/ واجگاه مشترک دارند ، بین آنها مصوت ــِ قرار گرفته است و هجای دوم هم طبق قواعد و الگوی واجی است .

مُتدین:آری،چون این واژه از 4 هجا تشکیل شده است که همگی طبق قواعدو الگوی واجی است. مُ   - (c  v)

تَ– (c  v )  دَیـ – (c  v  c) ین (c  v  c )

بپرند :آری، ساختن این واژه طبق قواعدو الگوی واجی ممکن است . بـِ (cv ) پـَ (cv) رَند ( cvcc ) اگرچه دوواج «ب» و «پ» واجگاه مشترک دارند بین آنها مصوت کوتاه ـِـ قرار دارد و طبق قواعد و الگوی واجی ساختن این واژه ممکن است .

داگک (cvcc ): اگرچه این واژه طبق الگوی هجایی «cvcc  » است ،گ و ک واجگاه مشترک دارند و بدون مصوت پشت سرهم قرار گرفته اند به این دلیل ساختن چنین واژه ای ممکن نیست .

فعالیت 2 ، ص 12

ساده ترین روش علمی برای تجزیه ی جمله ، روش جانشین سازی است یعنی ؛در هر بار ، هر بخش یا واحدی دیگر جایگزین شود .

1- پرنده ، آسمان آبی را نشانده است . این جمله از نظر معنا غلط است ، باید گروه فعلی دیگری جانشین گروه فعلی «نشانده است » شود تا معنی جمله طبق قواعد معنایی زبان معیارگردد .

پرنده ، آسمان آبی را پیمود یا پرنده در آسمان آبی پرواز کرد .

2- کیفم با دلخوری مدادش را تراشید . این جمله از نظر معنا غلط است . باید گروه اسمی دیگری ، جانشین گروه اسمی «کیفم » شود . علی با دلخوری مدادش را تراشید .

خود آزمایی درس اول ( قواعد ترکیب ) صفحه ی 13

1 –      رعایت نکردن قواعد واجی مثل :

            شْچد: هیچ هجایی در زبان فارسی بدون مصوت وجود ندارد علاوه بر این ، حتی اگر بین « ش » و « چ » مصوتی هم وجود داشت چون این دو واج واجگاه مشترک دارند تلفظ آن مشکل است . 

            پژم : برخلاف الگوی سه گانه هجایی است زیرا بدون مصوت است .

×                      رعایت نکردن قواعد همنشینی ، مثل :علی خانه ی خوب / سعدی گلستان کتاب ارزشمند

×                      رعایت نکردن قواعد معنایی ، مثل:سنگ کوه را بلعید.  / گل عطسه کرد.

×                      رعایت نکردن قواعدکاربردی ، مثل:چراغایب بودی؟غذا سردمی شود / ساعت چند است ؟هوا گرم است.

2-          پر : خلاف قواعد واجی است چون وجود هجا بدون مصوت ممکن نیست.

v                     وتد : خلاف قواعد واجی است چون «ت» و «د» واجگاه مشترک دارند و نمی توانند بدون مصوت در کنار هم قرار بگیرند .

3-    «امیرکبیر دولتی دبیرستان » خلاف قواعد هم نشینی است .

v                     « دانش آموز در درس خواندن کوشا هستند . » خلاف قواعد نحوی است ، زیرا نهاد جدا و پیوسته با هم مطابقت ندارد  .

v                     «کتاب پرنده را شکار کرد . » خلاف قواعد معنایی است ، زیرا «کتاب » نمی تواند پرنده را شکار کند ، باید به جای گروه اسمی « کتاب » یک گروه اسمی دیگر مثل«صیاد» جانشین شود←  صیاد پرنده را شکار کرد .

4- ابوعلی سینا در همان زمان زنده بود و در همدان تدریس می کرد .

ابوعلی سینا در همان زمان زنده بود ( 3 جزئی مسندی )                        تدریس می کرد ( 3 جزئی مفعولی )

 

فعالیت 1، ص 14      جمله های مستقل یک فعلی (ساده ) :

1-       دمای اجرام آسمانی چه قدراست ؟         2- کی و چگونه پدید آمده اند ؟     3-با گذشت زمان ، چه تغییراتی در آن ها ایجاد شده است ؟

4-چه تاثیری بر اجرام آسمانی دیگر دارند ؟                          5-آینده ی آن ها چگونه خواهد بود ؟

جمله های مستقل چند فعلی (مرکب ) :

2-      اختر شناسی علمی است که به مطالعه ی اجرام آسمانی می پردازد .

3-       بسیاری از اختر شناسان کوشیده اند به پرسش هایی از این قبیل پاسخ دهند که هریک از اجرام آسمانی در چه فاصله ای از زمین قرار دارند؟ . . .

فعالیت 2 ، ص 16

گروه اسمی

هسته

تعداد واژه

4-       تعداد تکواژ

این پرسش ها

پرسش

2

این ، پرسش ها

5-       4

6-        این ، پرس ، ـِ ش ، ها

دمای اجرام آسمانی

دما

5

دما ،یِ، اجرام ، ـِ ،آسمانی

7-       6

8-       دما،یِ،اجرام، ـِ ، آسمان ، ی

ابزارهای گوناگون

ابزار

3

ابزارها ، یِ ، گوناگون

9-       6

10-    ابزار، ها ، یِ ، گون ، ا ، گون

آینده ی آن ها

آینده

3

آینده ، یِ ، آن ها

11-    5

12-    آی ، نده ، یِ ،آن ، ها

مشاهده ی اجرام آسمانی

مشاهده

5

مشاهده ، یِ، اجرام ، ـِ ، آسمانی

13-    6

14-    مشاهده ،یِ،اجرام، ـِ ،آسمان ، ی

شاخه های تخصصّی

شاخه

3

شاخه ها ، یِ ، تخصصّی

15-    6

16-     شاخ ، ه، ها ، یِ ، تخصص ، ی

تاریخچه ی جهان

تاریخچه

3

تاریخچه ، یِ ، جهان

17-    4

18-    تاریخ ، چه ، یِ ، جهان

فعالیت 3 ، ص 16

گروه اسمی

واژه ها

تعداد تکواژها

هسته

تعداد واج های هسته

هرچهار کارمند ساده

5

ه،چهار،کارمند،

ـِ ،ساده

6

هر،چهار،کار،مند،ـِ ،ساده

کارمند

7

ک/ا/ر/م/ـَ/ن/د

آن آدم های کوشا

4

آن،آدم ها ، یِ، کوشا 

6

آن،آدم،ها،یِ،کوش،ا

آدم

5

ء/ا/د/ـ/م

دفترچه های مشق بچه ها

5

دفترچه ها،یِ، مشق ، ـِ ، بچه ها

8

دفتر،چه،ها،یِ،مشق،ـِ،بچه ،ها

دفترچه

8

د/ـَ/ف/ت/ـَ/ر/چ/ـِ/

داستان های جن وپری

5

داستان ها ، یِ ، جن ،و، پری

6

داستان،ها،یِ،جن،و،پری

داستان

6

د/ا/س/ت/ا/ن

توجه :‌   در واقع از جمله ی « بسیاری از اخترشناسان تا پایان بند » یک جمله مستقل مرکب است . ولی با توجه به صورت سؤال که جملات یک فعلی را خواسته است از جمله ی « دمای اجرام آسمانی چه قدر است ؟ تا .  . آینده آن ها چگونه خواهد بود » را هر کدام یک جمله ی مستقل یک فعلی به حساب آورده ایم .

خود آزمایی درس دوم (جمله )  ، ص 19

1- قبل از « مدت » خانه ی اضافه شده و واژه ی می پردازند با توضیحات در آن گنجانده شود :

واژه

تعداد واج

می پردازند

11

م /ی/پ/َ-/ ر/ د/ ا / ز/ ـَ /ن / د

مدت

6

م/ ـُ /د/ د/ ـَ /ت

اصول

5

ء/ ـُ / ص/و/ل

قوانین

7

ق/ ـَ/و/ا/ن/ی/ن

متفاوت

9

م/ ـُ / ت/ ـَ /ف/ ا/ و/ ـِ /ت

تاریخچه

7

ت/ا/ر/ی/خ/چ/ ـِ

آرمان

6

ء/ ا/ ر/ م / ا / ن

اخترشناسان

13

ء/ ـَ / خ/ت/ ـَ /ر/ش/ ـِ /ن/ا/س/ا/ن

2-    الف) شاعری غزلی بی معنا و قافیه سروده بود . ( مستقل ساده )

ب) آن را نزد جامی برد . ( مستقل ساده )

پ)پس ازخواندن آن گفت:«همان طوری که دیدید ، در این غزل  از حرف «الف» استفاده نشده است . » (مستقل مرکب)

ت) جامی گفت : «بهتر بود از سایر حروف هم استفاده نمی کردید !» ( مستقل مرکب )

3- هریک از کلمات هم آوای زیر را تا حد امکان گسترش  دهید و طولانی ترین گروه اسمی معنا دار را با آن بسازید :

انتصاب : همان یک انتصاب نادرست او                        انتساب : چنین انتساب عالی خانواده 

تعلّم : همین تعلّم دوره ی ترتیب معلّم شیراز                 تالّم : بزرگترین تالّم خاطر دوران کودکی مادر بزرگ حیات : حیات شورانگیز عاشقانِ دلسوخته ی الهی       حیاط : بزرگ ترین حیاط مدرسه ی شهر ما

 جذر : جذر این عدد چهار رقمی                                جزر : جزر فریبنده ی رودخانه ی اروند

خود آزمایی درس سوم (ویرایش ) ، ص 29

1-         موضوع ساده اما نگران کننده این است که وقتی انرژی بدن کاهش یابد می تواند، به راحتی شما راعصبانی کند.

 موضوع ساده اما نگران کننده این است که کاهش انرژی بدن موجب عصبانیت شما می شود .

 اکنون شرکت های تعاونی از موقعیت خوبی برخوردارند .

 اکنون شرکت های تعاونی موقعیت خوبی دارند .

-                                مجریان ( اجرا کنندگان ) این طرح باید جرئت خطر کردن را داشته باشند .

-                                 لازمه ی اجرای این طرح خطرکردن است .

-                                عدم (نبود) برنامه ی مناسب ، فعالیت های ورزشی را به تأخیر انداخته است  .

-                                 نبود برنامه ی مناسب مانع اجرای به موقع فعالیت های ورزشی شده است .

 کاهش بارندگی پارسال (سال گذشته ) باعث کمبود آب های زیرزمینی شده است .

 کاهش بارندگی در سال گذشته درکمبود منابع آب های زیرزمینی موثّر بوده است .

 بخش بعدی برنامه را ببینید .

 به بخش بعدی برنامه توجه بفرمایید .

مورّخان جرئت کردند کشف خود را افشا کنند .(آشکارکنند)

مورخان با جرئت کشف خود را افشا کردند .

-ادامه ی چنین تمرین هایی و تأکید بر آن ها مهارت های نگارشی را تقویت می کند .

- در این مواقع انسان دچار خود پرستی بیهوده ای می شود .

حسن به برادرش گفت :« مقاله ات منتشر شده است .»

حسن به برادرش گفت :« مقاله ام منتشر شده است .»

حسن خبر انتشار مقاله ی برادرش را به وی داد .

حسن خبر انتشار مقاله ی خود را به برادرش داد .

2-   الف) واژه هایی که از نظر شکل نوشتار و گفتار یکسان هستند .

کنار: آغوش                                چنگ: دست                      لب :کنار

کنار: ساحل                                 چنگ : نوعی ساز                لب : عضو بدن

ب) واژه هایی که در یک واج اختلاف دارند :

سٌموم : زهر                        غُره : روز اول ماه قمری             صَخره : تخته سنگ

سُموم : بادهای سوزان         غٍره : فریب                                سْخره : ریشخند

 

رَنگ : ماده شیمیایی که در نقاشی به کار می رود               گِل             مُشت

رِنگ : آهنگ وریتم                                                          گُل            مُست

پ) واژه هایی که از نظرتلفظ یکسان و از نظر نوشتار متفاوت است .          

خواست                                   خوان

خاست                                     خان

پرور+ش + گاه + ی یا ( ها)                      زیب+ ا + پسند + انه

نا + جوان+ مرد+ انه یا ( ی )                      سر+ افراز+ ی (ان)

فرا+ گیر یا ( خوان ) + ی                          فرمان + برد + ار + ی یا ( ان )

 

خود آزمایی درس چهارم (املای «همزه » در فارسی )  ، ص 34

1- نشأت ( نشئت )، مأخذ، سؤال ، اداره ،مرئوس، ائتلاف ، مؤانست ، اشمئزاز، ملجأ

2- 38 تکواژ دارد ( دو تکواژ آن صفر است ) : تاریخ/ همیشه /سیر/ ی/ یک / نواخت /دار/ ـَ د /می گوی / ـَ ند/ تاریخ / مکرر/ ات / است / Ǿ / و/ تنها/ چیز/ی/ که /آن /را/از / یک /تکرار/ ـِ / ملالت/آور/رهـ/ا/یی/می/دهـ/ ـَ د/ انقلاب / است / Ǿ

3-خوار، نیایش ، شپره ، والسلام ، خویش ، شنبه ، دست بند، منبر، سنبل 

خودآزمایی درس پنجم ( مطابقت نهاد و فعل ) ، ص 41

1-                   «جوشید» و«ترکید» چون ناگذر هستند ، مجهول نمی شوند و باید ابتدا آن ها را گذرا کنیم ، سپس مجهول سازیم .

   الف )آب جوشید  .                                           الف ) بادکنک ترکید.

   ب )آشپز آب را جوشاند.                                  ب )  احمد بادکنک را ترکاند.

   پ )آب جوشانده شد .                                      پ ) بادکنک ترکانده شد

   ت) بلی                                                             ت )   بلی

2-                  آن ها با اسب حرکت کردند ، ما نیز به دنبالشان (حرکت کردیم : لفظی) . (ما : لفظی ) صبح زود رسیدیم . آن ها زودتر ( از ما : لفظی ) ( رسیدند : لفظی ) شهرمیان دشت گسترده بود . (شهر: لفظی ) پر از دارودرخت 

3-                  ( بود : لفظی ) (شهر: لفظی) حالتی رویایی ( داشت : معنوی ) مثل این بود که ( ما :  لفظی ) به بهارستانی نادیده چون مینو قدم نهاده ایم . (شهر: لفظی) در قرن سوم  بنا شده بود .  از آن زمان تاکنون ، (شهر: لفظی) آرام و سبز در کنار کویر نشسته1 چشم به راه آمدن مسافری بود که ( آن مسافر: لفظی ) به دیدارش می‌آمد .

4-                   دانایان ←ی                             پختگی ← گ                         ترشیجات ← ج                 بچگانه ← گ                                           سخن گویان ← ی                 گرسنگان ← گ                        روستایی ← ی                  نامه ای ← ء (همزه)                                بانوان ← و                             زانوان← و        

 

 

 

دسته ها :
يکشنبه چهارم 12 1387
(آنچه که هر کسی میتواند برای وب سایت خود انجام دهد)
اگرچه این مقاله تضمین نمیکند که وب سایت شما در موتورهای جستجو جایگاه بالایی داشته باشد اما شانس شما جهت ضمیمه شدن وب سایتتان در نتایج موتورهای جستجو را افزایش میدهد.
بهتر است اطلاعات زیر را به عنوان توصیه های کاربردی در نظر بگیرید که بر اساس تجربه و تحقیقات بدست آمده اند.لطفا توجه داشته باشید که فناوریهای کلیه موتورهای جستجو به طور مداوم در حال توسعه و تحول است لذا استفاده تنها از متدهای قدیمی در برخی شرایط ممکن است دیگر کاربردی نداشته باشد.
تنها راه برای اینکه وب سایت شما در موتورهای جستجو رتبه مناسبی داشته باشد این است که محتوایی داشته باشید که کاربران به آن علاقه داشته باشند و بدنبال آن بگردند.
به طور کلی، موتورهای جستجو توسط افرادی طراحی شده اند که در جمع آوری،ذخیره سازی و تحلیل داده ها، برنامه نویسی، ریاضیات مهارت دارند. همچنین افرادی که دیگر مهارتها و ایده های خلاقانه دارند نیز در طراحی موتورهای جستجو شرکت دارند.
در دنیایی که در آن تقریبا همه کس میتواند به اینترنت دسترسی داشته باشد، نرخ افرادی که عادت داشته اند اطلاعات خام را مدیریت کنند به سرعت کاهش یافته است. به بیان دیگر اغلب مردم مانند طراحان موتورهای جستجو در زمینه اطلاعات فکر نمیکنند و در چنین شرایطی بهینه سازی موتورجستجو ( SEO ) پلی است که افراد دارای مهارتهای کامپیوتری متوسط را به اطلاعاتی که آنها بدنبالشان میگردند متصل میسازد.
البته دقت داشته باشید که به SEO نباید به چشم مجموعه حقه هایی نگاه کرد که به کمک آن آمار بازدید کنندگان سایتمان را بالا ببریم، بلکه ان را باید راهی در نظر گرفت که مردم بتوانند راحت تر به اطلاعاتی که بدنبال آن میگردند دسترسی داشته باشند.

کلمات کلیدی تان را انتخاب کنید

طبق تحقیقی که توسط سایت Entireweb انجام گردیده است 31% افراد در موتورهای جستجو عبارتهای دو کلمه ای ، 25% عبارتهای سه کلمه ای و تنها حدود 19% از آنها عبارتهای یک کلمه ای وارد میکنند.
از کلمه کلیدی که شانسی برای کسب رتبه مناسب ندارند استفاده نکنید.
کلمه کلیدی که کسی بدنیال آن نیست را انتخاب نکنید.
کلمه کلیدی که ارتباط محکمی با محتوای سایت شما ندارد را انتخاب نکنید.
اگر ترافیک بخصوصی را روی وب سایت خود مورد نظر ندارید فقط از کلمات کلیدی عامیانه استفاده نمایید.
هرگز از کلمات کلیدی که احتمال دارد باعث فیلتر شدن سایت شما شوند استفاده نکنید.
از صفحات پویا فقط زمانی استفاده نمایید که واقعا مجبور به استفاده از آن باشید.
از حجم بالای محتواهایی استفاده نمایید که به طور مناسب دسته بندی و صفحه بندی شده باشند.
برای گرفتن بهترین نتایج، هر صفحه را برای یک کلمه کلیدی بهینه سازید.
از سایتها یا صفحات نیمه تمام استفاده نکنید.

استفاده از تگ head

تگ title

طول این تگ با احتساب فاصله ها نباید از 70 کاراکتر تجاوز کند
این تگ نباید با نام دامنه وب سایت آغاز گردد( چرا که اغلب بعنوان هرزنامه یا spam در نظر گرفته می شود)
نام دامنه وب سایت نباید بیش از یک بار در این تگ ظاهر گردد
از نام فایل بعنوان محتوی این تگ استفاده نکنید تا صفحه بعنوان هرزنامه در نظر گرفته نشود.

تگ meta description

طول این تگ نباید از 25 الی 30 کلمه بیشتر باشد
طبق توصیه های Google ، نباید از 100 کاراکتر طولانی تر باشد
طبق توصیه های scrubtheweb.com ، نباید از 100 کاراکتر طولانی تر باشد

طبق توصیه های searchenginewatch.com ، نباید از 100 کاراکتر طولانی تر باشد

دسته ها :
يکشنبه چهارم 12 1387
دیروز از همهمه ی شهر گریختم و رفتم تا در سکوت مزرعه ها قدم بزنم. به سوی تپه ی بلندی رفتم که طبیعت با دستان سخاوتمند خود، به اوموهبتی عظیم بخشیده بود.
از آن، بالا رفتم و به عقب برگشتم. شهر، با برج های بلند و معابد بزرگش، در لا به لای ابری ضخیم از دود کارخانه ها نمایان شد.

نشستم و بر کردار مردمان شهر اندیشه کردم. به نظر، بیشتر آنها بیهوده و بی هدف حرکت می کردند و زندگی شان سراسر سختی و کشمکش می باشد. به خود جرات دادم تادرباره رفتار و اعمال فرزندان آدم بیندیشم؛ در آن میان، گورستانی دیدم با سنگ هایی از مرمر اعلا و درختان سرو بلند.

آن جا، بین شهر مردگان و زندگان نشسته بودم و به سکوت حاکم، تلاش و همهمه ی بی پایان، دغدغه ی همیشگی زندگی و جایگاه رفیع مرگمی اندیشیدم.
در شهر زندگان، هوس و آرزو، عشق و نفرت، فقر و ثروت، ایمان و بی ایمانی.
در شهر مردگان، جهانی خاک؛ خاکی که طبیعت در همه جا پراکنده و گیاهان ودیگر موجودات، در اعماق سکوت شب، در آن به کام می رشند.

در افکارم سرگردان بودم. ناگهان جمعیت انبوهی را دیدم که به آرامی گام برمی داشتند. موسیقی محزونی شنیدم با نوایی غمگین و افسرده، که فضا را پر کرده بود. از برابر دیدگانم، گروه عظیمی که مردمی فروتن و افتاده در آن بودند، عبور می کرد. آن ها، به دنبال جنازه ی مردی ثروتمند و مالدار به راه افتاده بودند... زندگان، مرده ای را بر دوش می بردند؛و زاری و فغان، صدای ناله و سوگنامه ها، روز را پر از غم و اندوه کرده بود.

در اطراف محل دفن، بخور و عود سوزاندند؛ با نی، نوای عزا نواختند وکشیشان به نماز ایستادند. خطیبی بر سکویی ایستاد و با لحنی سراسر ستایش و تمجید،عباراتی بر زبان آورده شاعران، با اشعار و سروده های خود، سوگواری کردند و مراسمی غم انگیز و ملال آور فراهم آوردند. پس از مدتی، جمعیت پراکنده شد و سنگ قبر باشکوهو زیبایی، که سنگ برانی ماهر آن را تراشیده بودند، نمایان شد. روی آن، حلقه ها و تاجهای زیبا و آراسته ای که استادان این فن مهیا کرده بودند، قرار دادند. سپس، جمعیت به سوی شهر بازگشت.

من همچنان نشسته، از دور نظاه گر بودم و سخت دراندیشه.

خورشید رو به غروب می رفت. سایه ی صخره ها بلندتر شد و طبیعت، جامهی نور را از تن بیرون می کرد. در همان لحظه، چیز دیگری دیدم... برشانه های دو مرد،تابوتی ساده حمل می شد. به دنبال آن ها، زنی با لباس های کهنه و مندرس حرکت می کردکه کودکی بر بغل داشت. به دنبال آنان، سگی نیز بود که گاهی به زن و گاهی به جعبه یچوبی کوچک نگاه می کرد... اینان، تشییع کنندگان جنازه ی مردی فقیر و بی چیز بودند. آن زن، با گریه ی بی صدای خود، حکایت از اندوهی بی پایان داشت؛ کودک از گریه یمادر، می گریست و حیوان با وفا، حرکاتش سرشار از اندوه و غصه بود.

وقتی به گورستان رسیدند، تابوت را پایین آورده، داخل گودالی دورافتاده و ترسناک قراردادند... گوری به دور از مقبره های مرمرین و باشکوه. در سکوت و پریشانی، به سوی شهربازگشتند. سگ، بارها به آخرین آرامگاه یار و اربابش نگاه می انداخت تا آن کهسرانجام، پشت درختان بلند، از دیدگان ناپدید شدند.

به شهر زندگان نگاه کردم و با خود گفتم: اینج اف برای ثروتمندان و قدرتمندان است. سپس به شهر مردگان نگاه کردم و گفتم: اینجا نیز برای ثروتمندان و قدرتمندان است. آن گاه به آسمان، به جاییکه اشعه های زرین خورشید روز در آن پیداست و کردم و گفتم:
پس کجاست... ای سرورعالمیان، کجاست جایگاه فقیران و ضعیفان؟

این را گفتم و همچنان به آسمان چشم دوختم که ناگهان صدایی از درون خود شنیدم که گفت:
آنجا...!
دسته ها :
يکشنبه چهارم 12 1387
امروزه رایتر،به یکی از امکانات ضروری بر روی کامپیوترهای شخصی تبدیل شده است . با استفاده از رایترها ، می توان در مدت زمان چند دقیقه اطلاعات متفاوتی نظیر داده ، تصاویر و موزیک های دلخواه را بسادگی بر روی یک CD ارزان قیمت ( CD-R) ذخیره نمود. قابلیت نوشتن مجدد این نوع از درایوها ، امکان حذف و نوشتن مجدد اطلاعات بر روی CD هائی با قابلیت نوشتن مجدد ( CD-RW ) را تا بیش از یکهزار مرتبه فراهم می نماید. با استفاده از درایوهای فوق ، امکان انجام عملیات سه گانه خواندن ، نوشتن و نوشتن مجدد بر روی CD های متفاوت ( CD-R , CD-RW) فراهم می گردد . با توجه به نقش محوری عملیات نوشتن در درایورهای فوق ، از آنان با نام " رایـتر" نیز یاد می شود. قیمت درایوهای فوق ، نسبت به گذشته کاهش و امکان استفاده از آنان در مقیاس گسترده ای برای عموم کاربران کامپیوتر فراهم شده است . در این مقاله قصد داریم به بررسی پارامترهای مهم در رابطه با انتخاب یک رایتر پرداخته و از این رهگذر با ضوابط و معیارهای انتخاب صحیح آنان بیشتر آشنا شویم .

جایگاه رایتر

تکنولوژی ساخت رایـترها در طی سالیان اخیر خصوصا" سال گذشته، رشد و متناسب با آن سرعت درایوهای فوق، افزایش یافته است . کاهش مدت زمان نوشتن اطلاعات بر روی CD ، مهمترین دستاورد تکنولوژی فوق در سالیان اخیر است. سرعت نوشتن در رایـترهای موجود نسبت به مدل های پیشین افزایش و هم اینک آنان در وضعیتی مطلوب قرار دارند . بررسی تفاوت سرعت نوشتن در مدل های موجود ، صحت گفته فوق را تائید می نماید. مثلا" تفاوت سرعت نوشتن یک درایو بیست و چهارسرعته ( 24X ) با یک درایو چهل و هشت سرعته ( 48X ) بر روی یک CD-R، کمتر از دو دقیقه و نیم می باشد . همچنین تفاوت سرعت بین درایوهای 48X و 52X ، به کمتر از چندین ثانیه رسیده است . در زمان انتخاب یک رایتر می بایست به نکات متعددی توجه گردد . سرعت خواندن ، نوشتن ، نوشتن مجدد ، اینترفیس درایو و توانائی نرم افزارارائه شده ، از جمله مواردی می باشند که در زمان انتخاب یک رایتر می بایست موردتوجه قرار گیرد .

ویژگی ها ی مهم

از مهمترین ویژگی های مرتبط با رایتر، می توان به موارد زیر اشاره نمود :
• سرعت نوشتن CD- R: بهبود و افزایش سرعت نوشتن اطلاعات بر روی CD ، همواره یکی از اهداف مهم تولید کنندگان رایتر بوده است . رایترها ازمقدار X که نماینگر سرعت خواندن و نوشتن است ، استفاده می نمایند( 1X معادل 150KB اطلاعات در هر ثانیه است ). سرعت اعلام شده توسط تولید کنندگان ، نشاندهنده حداکثر سرعت نوشتن و یا خواندن اطلاعات از دیسک بوده و بیانگر سرعت متوسط آنان( Burn Speed) نمی باشد ( سرعت فوق، معمولا" 4X تا 6X کمتر از سرعت اعلام شده است) .اکثر درایوهای موجود دارای سرعت 48X و یا 50X می باشند . حداکثر سرعت این نوع درایوها در حال حاضر ، 52X می باشد.اکثر کارشناسان این صنعت اعتقاد دارند که با توجه به محدودیت های تکتولوژی موجود ، سرعت 52X آخرین سرعت قابل ارائه در این زمینه می باشد.عدم وجود تفاوت محسوس سرعت بین درایوهای ارائه شده یکی از دلایل عدم تمایل تولید کنندگان بمنظور برخورد با محدودیت فوق است . مثلا" سرعت دستیابی در درایوهای 48X کمتر از دو نیم دقیقه می باشد و در صورتیکه سرعت درایو به 52X افزایش یابد ، سرعت دستیابی صرفا" چندین ثانیه بهبود پیدا خواهد کرد .
• سرعت نوشتن CD-RW: یکی از تحولات مهم سالیان اخیر ، افزایش سرعت نوشتن به روی CD با قابلیت نوشتن مجدد( CD-RW ) است .افزایش سرعت از 12X به 24X مهمترین دستاورد در این زمینه بوده است . افزایش سرعت به 24X در درایوهای فوق ، به آن اندازه که تصور می شود ، بهبود سرعت نوشتن را در عمل بدنبال نداشته است . مثلا" اگر اطلاعاتی بالغ بر یکصد مگابایت برروی CD-RW نوشته گردد ، صرفا" بین ده تا بیست ثانیه در زمان صرفه جوئی می شود .
• سرعت خواندن CD-Rom : سرعت خواندن دیسک ها ( CD-ROM) در سریعترین درایوهای موجود، حداکثر 52X است .(سرعت فوق ، در مقابل درایو هایی که سرعت خواندن آنان 48Xاست ، پیشرفت قابل توجه ای محسوب نمی شود ) بر اساس مطالعات و تست های انجام شده ، مشخص شده است که سرعت نوشتن بر روی یک درایو با آنچه اعلام می شود نزدیک به واقعیت است ولی در ارتباط با سرعت خواندن ، تفاوت های مهمی از نظر میزان کارآئی وجود دارد. مثلا" بر اساس آزمایشات انجام شده بر روی درایوهائی که سرعت خواندن آنان 48X می باشد ، چهل ثانیه تفاوت مشاهده شده است .
• اندازه بافر: بافر به مکانی در حافظه بمنظور ذخیره سازی اطلاعات موقت، اطلاق می گردد. رایترها عموما" دارای بافری به اندازه دو مگابایت بوده که باعث اطمینان از انتقال کامل و بدون وقفه اطلاعات به دیسک می گردند. بدیهی است هر اندازه که ظرفیت بافربیشتر باشد، با مشکلات کمتری از نظر سرعت انتقال اطلاعات به حافظه و برنامه مورد نظر ، مواجه خواهیم بود . برخی از درایو ها، بافری معادل 4 تا 8 مگابایت را پشتیبانی نموده که مقدار اندکی از آن بمنظور حفاظت درایو و از اکثر آن در جهت افزایش کارآئی استفاده می گردد .
• اینترفیس : درایو های IDE داخلی ، ارزانترین نوع رایتری می باشند که می توان آنان را تهیه نمود .نصب و راه اندازی این نوع درایوها نیز بسادگی انجام می شود.درایو هایی که بصورت External استفاده می گردند،از طریق ( FireWire(IEEE394 و یا پورت USB2.0 به سیستم متصل و کارآئی آنان مشابه درایوهای Internal است .قیمت درایو هایی که از FireWireجهت ارتباط با کامپیوتر استفاده می نمایند نسبت به درایوهائی با پورت USB2.0، گرانتر می باشد (کامپیوتر،می بایست دارای پورت FireWire باشد،درغیراینصورت نصب یک کارت مخصوص بر روی سیستم بمنظور حمایـت از پورت فوق ، الزامی است ) . در مواردیکه از پورت USB 1.1 برای درایوی شامل پورت USB 2.0 ، استفاده می گردد ، سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی دیسک،حداکثر 4X خواهد بود( صرفنظر از حداکثر سرعت درایو ) . برخی از تولید کنندگان همچنان درایوهائی را برای استفاده از پورت USB 1.1 طراحی و تولید می نمایند. در زمان استفاده از این نوع درایوها می بایست به این نکته توجه گردد که سرعت آنان از 4X تجاوز نخواهد کرد . برخی از درایوهای External برای ارتباط با کامپیوتر چندین اینترفیس را ارائه می دهند ( Fireware ، PC Card ، پورت USB 2.0 و حتی پورت موازی ) . قیمت این نوع از درایوها ، نسبت به مدل های External استاندارد، اندکی بیشتر است .
• نرم افزار: تمامی رایترها بهمراه یک و یا چندین CD-RW و نرم افزار لازم بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی CD ، ارائه می گردند . برخی از نرم افزارهای ارائه شده نظیر Ahead's Nero Burning Rom 5.5 که به آن اختصارا" Nero 5.5 گفته می شود، دارای امکانات و قابلیت های بیشتری نسبت به سایر نرم افزارهای موجود بوده و برخی دیگر نظیر Oak Technology's SimpliCD و Roxio's Easy CD بدلیل ارائه تسهیلات لازم جهت استفاده ، دارای محبوبیت بیشتری در بین کاربران می باشند.
• تکنولوژی Mt. Rainier: درایو هایی که دارای قابلیت استفاده از تکنولوژی فوق می باشند ، قادر به نوشتن اطلاعات بر روی CD بدون نیاز به نرم افزارهای اضافه ای می باشند(مانند Roxio DirectCD). در حال حاضر ، صرفا"نسخه هائی از لینوکس از تکنولوژی فوق ، حمایت می نمایند .نسخه آتی ویندوز ( Longhorn ) که طی دو سال آینده ارائه خواهد شد ، از تکنولوژی فوق حمایت می نماید. برخی از درایوهای ارائه شده ، ادعا می نمایند که از تکنولوژی فوق حمایت می نمایند ، با اینکه گفته فوق در اکثرموارد صحیح می باشد ولی در اغلب موارد لازم است Firmware سیستم ارتقاء یابد .برخی از درایوهائی که با امکان حمایت از تکنولوژی Mt.Rainier بفروش می رسد ، شامل نرم افزارهای لازم بمنظور حمایت از تکنولوژی فوق نبوده و لازم است نرم افزار موجود به نسخه ای جدید که قادر به حمایت از تکنولوژی فوق است، ارتقاء یابد .برخی از نرم افزارها نظیر DirectCd از تکنولوژی فوق حمایت می نمایند ولی دیسک های نوشته شده با استفاده از تکنولوژی Mt. Rainier با سیستم های عامل قدیمی سازگار نبوده و می بایست از نرم افزارهائی خاص بمنظور خواندن دیسک ها استفاده گردد ( نرم افزارهائی که از تکنولوژی Mt. Rainier حمایت می نمایند) .

تشریح مشخصات

رایتر، امکان خواندن و یا نوشتن بر روی CD را فراهم می نماید ( CD-R و CD-W ) . مهمترین ویژگی مرتبط با درایوهای فوق ، سرعت نوشتن اطلاعات بر روی CD است . از سه عدد برای نشان دادن سرعت درایو استفاده می شود: سرعت نوشتن ، سرعت نوشتن مجدد و سرعت خواندن . بیشترین میزان سرعت مربوط به سرعت خواندن اطلاعات و پائین ترین سرعت مربوط به نوشتن مجدد اطلاعات است . عددی که معمولا" بین دو عدد فوق قرار می گیرد، نشاندهنده سرعت نوشتن اطلاعات است ( عدد فوق ، هرگز از سرعت خواندن اطلاعات بیشتر نخواهد بود ) . لازم است به این نکته اشاره گردد که سرعت نوشتن اطلاعات بر روی CD در درایوهائی با سرعت 48X ، می بایست از لحاظ تئوری دو برابر سرعت درایوهائی با سرعت 24X باشد ولی در عمل تفاوت اندکی در این راستا مشاهده می گردد.
پارامترهای زیر را می توان در زمان انتخاب یک رایتر در نظر گرفت :

سرعت نوشتن

حداقل : 32X تا 48X پیشنهادی : 48X تا 52X حداکثر : 48X تا 52X
پارامتر فوق ، بیانگر سرعت نوشتن اطلاعات بر روی CD-R است .بدیهی است هر اندازه سرعت فوق بیشتر باشد، مدت زمان کمتری صرف نوشتن اطلاعات بر روی CD خواهد شد .

سرعت نوشتن مجدد

حداقل : 16X یا کمتر پیشنهادی : 24X حداکثر : 32X
پارامتر فوق ،بیانگر سرعت نوشتن بر روی یک CD-RW است ( CD با قابلیت نوشتن مجدد اطلاعات بر روی آن ) . مشخصه فوق ارتباطی با سرعت نوشتن بر روی دیسک های CD-R ( نوشتن یک مرتبه ) نخواهد داشت .

سرعت خواندن

حداقل : 24X به بالا پیشنهادی : 40X تا 52X حداکثر : 52X
پارامتر فوق ، بیانگر سرعت خواندن اطلاعات ذخیره شده بر روی یک دیسک است .

نرم افزارنوشتن CD

حداقل : برخی اوقات ارائه می گردد . پیشنهادی : همواره با محصول ارائه می گردد. حداکثر : همواره با محصول ارائه می گردد .
پارامتر فوق ، اشاره به نرم افزارهای مورد نیاز بمنظور ذخیره داده ، موزیک و فرمت نمودن دیسک های CD-RW دارد . تمامی تولید کنندگان اصلی بهمراه محصول تولیدی خود ، نرم افزار خاصی را نیز ارائه می نمایند. برخی از تولید کنندگان علاوه بر ارائه نرم افزار اختصاصی نوشتن اطلاعات ، نرم افزارهای دیگری را نیز بهمراه محصول خود ارائه می دهند ( نظیر نرم افزار ویرایش تصاوئر ) .

اینترفیس برای درایوهای داخلی

حداقل : IDE پیشنهادی IDE حداکثر : IDE و SCSI
اینترفیس های IDE ، در اغلب کامپیوترهای شخصی بعنوان یک استاندارد پذیرفته شده اند . برای استفاده از اینترفیس های SCSI می بایست بر روی کامپیوتر یک کارت اضافی نصب گردد( با فرض عدم پتانسیل ارائه شده توسط مادربرد ) .

اینترفیس برای درایوهای خارجی

حداقل : USB 2.0 یا PC Card پیشنهادی : USB 2.0 ، PC Card و یا Firewire حداکثر : USB 2.0 ، PC Card و یا Firewire
درایوها ی خارجی در کامپیوترهای Notebook ممکن است از یک اتصال USB 2.0 ، یک اتصال سریعتر PC Card و یا یک FireWire استفاده نمایند . قبل از انتخاب یک درایو خارجی ، می بایست از وجود اینترفیس لازم در کامپیوترمطمئن گردید . در صورتیکه سیستم دارای پورت USB 2.0 نمی باشد ،می توان درایو USB 2.0 را از طریق پورت USB 1.1 به سیستم متصل نمود ، در چنین حالتی پورت فوق صرفا" قادر به حمایـت از سرعت 4X خواهد بود.

با فر حافظه

حداقل : دو مگابایت تا چهارمگابایت پیشنهادی : دو تا هشت مگابایت حداکثر : دو تا هشت مگابایت
بافر ، مسئولیت ذخیره سازی داده در زمان نوشتن اطلاعات بر روی CD را برعهده دارد. هر اندازه که ظرفیت بافر بیشتر باشد ، با اشکالات کمتری مواجه بوده و پیشگیری لازم در ارتباط با خرابی CD انجام می شود.

نکاتی دررابطه با تهیه رایتر

• انتخاب یک درایو با سرعت مناسب . در صورت انتخاب یک رایتر با سرعت کم ، زمان بیشتری برای نوشتن و خواندن اطلاعات صرف خواهد شد . بنابراین می توان پس از بررسی درایوهای موجود ، نسبت به تهیه یک درایو با سرعت مناسب و از یک تولید کننده معتبر ، اقدام نمود
• استفاده از رایترهائی با اینترفیس IDE . درایوهای فوق دارای قیمت و سرعت مناسب بوده و بسادگی نصب می گردند
• استفاده از چهار مگابایت حافظه و یا بیشتر . ظرفیت بافر ارتباط مستقیمی با کارآئی سیستم دارد .
• انتخاب مناسب اینترفیس در درایوهای خارجی با توجه به نسبت سرعت و هزینه . درایوهائی که از پورت Firewire حمایت می نمایند ، دارای بالاترین سرعت بوده و استفاده از آنان مشروط به حمایت از پورت فوق توسط سیستم است .سرعت درایوهائی که از پورت USB 2.0 استفاده می نمایند نیز مناسب بوده و در عین حال قیمت آنان کمتر از نوع Firewire می باشد . درایوهائی که دارای پورت USB 2.0 می باشند را می توان از طریق پورت USB 1.1 نیز بخدمت گرفت و لی لازم است به این نکته توجه شود که در چنین حالتی سرعت نوشتن حداکثر 4X خواهد بود . دستگاههای PC Card دارای سرعت کمتری نسبت به Firewire می باشند.
• اطمینان از تطبیق نرم افزار ارائه شده با خواسته های موجود . کاربران بمنظور نوشتن اطلاعات نیازمند استفاده از نرم افزارها ی خاصی می باشند. تمامی تولید کنندگان بهمراه محصول خود ، نرم افزارهای مورد نیاز را نیز ارائه می دهند .کاربران می توانند علاوه بر نرم افزارهای ارائه شده بهمراه درایو خریداری شده از سایر نرم افزارهای موجود نیز استفاده نمایند .
• حمایت از تکنولوژی Mt. Rainer . در صورت استفاده از نسخه های لینوکس و یا ارتقاء سیستم به نسخه جدید ویندوز ، می توان از رایتری استفاده نمود که از تکنولوژی Mt. Rainer حمایت می نماید . ( عملیات نوشتن بر روی این نوع درایوها مشروط به حمایت سیستم عامل، مشابه استفاده از یک فلاپی درایو می باشد . عدم نیاز به نرم افزارهای خاص بمنظور نوشتن بر روی CD ) .
دسته ها :
يکشنبه چهارم 12 1387

خودآزمایی درس ششم (نگارش تشریحی) ص 48

3-   اگر گوینده و نویسنده به صحت مطلبی اطمینان نداشته باشند نباید آن را بیان کنند . در کتاب فعل با نهاد مطابقت  ندارد .

 جمله نیاز به ویرایش نداشت  .   فعل با نهاد مطابقت دارد .(هردو مفرد است )

درصورتی که گفتارمان با رفتارمان مطابقت نداشته باشد ، اعتماد مردم را ازدست می دهیم .درجمله اول فعل با نهاد مطابقت ندارد .   

این مسئله در شورای دبیرستان مطرح شدو مورد بررسی قرار گرفت (شد ، بدون قرینه حذف شده است )

جمله  نیاز به ویرایش ندارد. -  بامدادان : زمان                       شادان : قید                        کندوان : مکان

     سپاهان : مکان                        پاییزان : زمان                      گیاهان ، و سواران و مردان : «ان» علامت جمع است .

فعالیت 1 ، ص 49

فعل

شخص

زمان

گذر

معلوم یامجهول

وجه

نمی خواندند

سوم شخص جمع

ماضی استمراری

گذرابه مفعول

معلوم

اخباری

می نشاندیم

اول شخص جمع

ماضی استمراری

گذرای سببی به مفعول

معلوم

اخباری

دوخته نمی شد

سوم شخص مفرد

ماضی استمراری

ناگذر ( معلوم این فعل گذرا است )

مجهول

اخباری

بیایند

سوم شخص جمع

مضارع التزامی

ناگذر

معلوم

التزامی

داشتند می آمدند

سوم شخص جمع

ماضی مستمر

ناگذر

معلوم

اخباری

فعالیت 2 ،ص 52

پخت : او را پختند. (آماده کردند )                                                               از گرما پختم. ( خیلی گرمم شد)

 او خیال تازه ای پخت .( او فکر تازه ای در سر پروراند )                              میوه پخت .( رسید )

  او در این کار کاملاً پخته شده است .( تجربه کسب کرده است )                مادر غذا را پخت .( طبخ کرد)

اوچنان هوسی در دل پخت . ( میل به هوس را به دل راه داد.)

دوخت : چشم به دردوخت .(خیره شد)                                                         دهانش را دوختند .(بستند) 

خودش  برید و خودش دوخت .( مطابق میل خود کاری را انجام داد )           لباس را دوخت ( به هم وصل کرد )                                                         

  او را با تیر به درخت دوخت.(چسبانید)

 فعالیت 3 ، ص 53

 ساده

معنی

پیشوندی

معنی

 

یافتن

پیدا کردن

بازیافتن

پیداکردن ، چیزی به آسانی به دست آوردن

تفاوت معنایی دارد[1]

آمدن

آمدن

برآمدن

بالا آمدن ، طلوع کردن

تفاوت معنایی دارد

گردانیدن

نمود، چرخاندن

بازگردانیدن

مراجعت دادن ، پس فرستادن

تفاوت معنایی دارد

گذشتن

عبورکرد، صرف نظر کردن

درگذشتن

مًردن

تفاوت معنایی دارد

فرستادن

ارسال کردن

بازفرستادن

پس دادن

تفاوت معنایی دارد

آسودن

آرام گرفتن ، آرمیدن ، استراحت کردن

برآسودن

آرام گرفتن ، استراحت کردن ، آسایش یافتن

تفاوت معنایی ندارد

گماشتن

کسی را به کاری منصوب کردن

برگماشتن

منصوب کردن ، وکیل کردن

تفاوت معنایی ندارد

گرفتن

پذیرفتن ، اخذ کردن

فراگرفتن

آموختن ، احاطه کردن

تفاوت معنایی دارد

داشتن

دارا بودن

واداشتن

وادارکردن

تفاوت معنایی دارد

 

   خودآزمایی ، درس هفتم (گروه فعلی) ، ص 55

1- علی ، دوستم را با اتوبوس به ییلاق بْرد و یک هفته او را در آن جا گذاشت .

-                      سال گذشته که دوستان او را به کوهنوردی برده بودند، سنگ بزرگی را از کوه غلتاندند و به درّه انداختند.

2-

مصدر ساده

پیشوندی

 

مصدر ساده

پیشوندی

خوردن

برخوردن /فروخوردن

ریختن

فرو ریختن

داشتن

برداشتن / بازداشتن / واداشتن

گرداندن

بازگردان / برگرداندن

چیدن

برچیدن

خواندن

فراخواندن / بازخواندن /فروخواندن

گشتن

برگشتن/ بازگشتن

دادن

سردادن / فرو دادن

آشفتن

برآشفتن

غلتیدن

فرو غلتیدن / در غلتیدن

انگیختن

برانگیختن

کشیدن

درکشیدن /برکشیدن /بازکشیدن / فروکشیدن

بستن

فروبستن/ بربستن

ماندن

درماندن / فروماندن / واماندن / بازماندن

گرفتن

درگرفتن/ فراگرفتن / فروگرفتن / برگرفتن / بازگرفتن /درگرفتن / واگرفتن

خواستن

بازخواستن / درخواستن

 

گذاشتن

واگذاشتن/ فروگذاشتن

بردن

فروبردن

رسیدن

فرارسیدن / دررسیدن

خوردن:           - خورد: او غذا خورد .   3 جزئی مفعولی        - برخورد : ما در راه به هم برخوردیم . 3 جزئی متممی

- فروخورد : او خشم خود را فرو خورد .  3 جزئی مفعو لی   

داشتن :       - داشت: من چند کتاب داشتم .   3 جزئی مفعولی

- برداشت: او کتاب را برداشت . 3 جزئی مفعولی

- واداشت : او مرا به این کار واداشت . ( وادار کرد )    4 جزئی مفعولی ، متممی

- بازداشت : او مرا از این کار بازداشت (منع کرد). 4 جزئی مفعولی ، متممی

چیدن :           - چید: او میوه ها را از درخت چید. 3 جزئی مفعولی

- برچید: دست فروش بساطش را برچید.(جمع کرد) 3 جزئی مفعولی

گشتن :          - گشت : او تمام خیابان راگشت . 3 جزئی مفعولی

- برگشت : او دیروز ازمسافرت برگشت. (آمد) 2 جزئی

آشفتن : - آشفت : پدر ازحرکات او آشفت . ( غضبناک شد)  3 جزئی

- برآشفت : او از سخنان من برآشفت. (غضبناک شد)  3 جزئی

بستن :   - بست : در اتاق را بست . 3 جزئی مفعولی      - بربست : او بار خود را بربست . 3جزئی مفعولی

- فروبست : اوچشمش را فروبست . 3 جزئی مفعولی      رسیدن :   - رسید : فریده به خانه رسید . 2 جزئی

- فرارسید : فصل زمستان فرارسید.   2 جزئی                              - در رسید: یکدفعه او دررسید . (آمد)   2 جزئی

گرفتن :    - گرفت : او هدیه را ازمن گرفت . (پذیرفت )  ←  4 جزئی مفعولی متممی

-                      برگرفت : کلاغ پنیر را برگرفت و رفت. (برداشت) 3 جزئی مفعولی 

-                      او مطلب را از کتاب گلستان برگرفت . (اقتباس کرد) 4 جزئی مفعولی - متممی

- درگرفت : جنگ درگرفت . (آغازشد) 2 جزئی

-                      فراگرفت : زهرا درس رااز معلّم فراگرفت .( آموخت ) 4 جزئی مفعولی - متممی

-                       آب همه جا را فراگرفت . (احاطه کرد ) 3 جزئی مفعولی

-                      فروگرفت : اورا فروگرفتند. (بازداشت کردند) 3 جزئی مفعولی

       باز گرفت : کودک را از شیر باز گرفت . 4 جزئی مفعولی - متممی

-                      واگرفت :‌  او بیماری را از او واگرفت . ‍ 4 جزئی مفعولی متممی  

  در گرفت :  ناگهان باران شدیدی در گرفت . ( شروع شد ) 2  جزئی

بردن :     - برد: فریبا بچه را به مدرسه برد.   3 جزئی مفعولی     

- فروبرد: او سرش را در آب فرو برد. 4 جزئی مفعولی ، متممی

ریختن :    - ریخت : آب بر زمین ریخت .  2 جزئی            - فرو ریخت : باران از آسمان فرو ریخت . 2 جزئی

گرداندن :      - گرداند: باران هوا را سرد گرداند. 4 جزئی مفعولی ، مسندی

- برگرداند: او کتاب را برگرداند. 3 جزئی مفعولی         - بازگرداند: او هدیه را بازگرداند.( پس داد) 3 جزئی مفعولی

خواندن :    - خواند: او کتاب را خواند . 3 جزئی مفعولی

- فراخواند : مدیر دانش آموز را فراخواند. ( احضار کرد )  3 جزئی مفعولی

- فروخواند : او سخن را به گوشش فرو خواند .( بدو فهماند )  ← 4 جزئی مفعولی - متممی

دادن :     داد : مادر بچه را غذا داد. 4 جزئی دومفعولی         مادر غذا را به بچه داد . 4 جزئی مفعولی ـ متممی

- فروداد: اولقمه را فروداد . 3 جزئی مفعولی

غلتیدن :    - غلتید : سنگ از کوه  غلتید.( افتاد)  ← 2 جزئی      - فرو غلتید : سنگی از کوه فرو غلتید. (به پایین افتاد)‌   2 جزئی

کشیدن :   -کشید : او دستم را کشید . 3 جزئی مفعولی

-درکشید : طناب را درکشید . ( پایین کشید) 2 جزئی مفعولی  / او دم در کشید  ( سکوت کرد )   2 جزئی

-           برکشید : او خود را برکشید . ( ترقی داد)  ←  3 جزئی مفعولی    اوسطل را از چاه برکشید. ( بیرون کشید ) 3 جزئی مفعولی

- فرو کشید : او را از بالای دیوار فروکشید . 3 جزئی مفعولی

ماندن :  - ماند : فاطمه در خانه ماند . 2 جزئی

- فروماند : ماه از جمال محمد( ص )  فروماند . ( متحیر شد ) 3 جزئی متممی

- درماند : خسرو از جواب دادن درماند . (عاجز شد)  ← 3 جزئی متممی

- بازماند : او از ادامه راه باز ماند . ( خسته شد ، عقب افتاد ، عقب ماند ) 3 جزئی متممی

خواستن :    - خواست : علی از من کتاب خواست . 3 جزئی مفعولی

-                      درخواست و باز خواست : در زبان معیار به صورت فعل پیشوندی کاربرد ندارد و معمولاً در معنی مصدری به کار می رود . درخواست او مثل درخواست او منطقی نبود .           3-      استجاری ( اجاره ای )              احسنت                   مسح

خود آزمایی درس هشتم (زندگی نامه نویسی) ، ص 63

2- بیان غیر مستقیم به شیوه ی داستانی یا رمان گونه بااستفاده از گونه ی ادبی

3- چون بن مضارع همه ی این فعل ها  یک تکواژ آزاد است .

آموختن : آموز/ آویختن : آویز/ افزودن : افزا/ آلودن : آلا/ بخشیدن : بخش / پرداختن : پرداز / پیوستن : پیوند / سپردن : الف )سپر : طی کردن ، ب )سپار:  سفارش کردن / فروختن : فروش / گفتن : گو / دویدن : دو

دسته ها :
يکشنبه چهارم 12 1387

درس اول نی نامه (  صفحه 7 )  1- جدایی : دوری از مقام وصل  ، جدایی ما از روح کُل .   -  نی : انسان عاشق دور افتاده از محبوب ازل ، انسان عارف ، انسان کامل ، مولوی .    - نیستان : عالم معنا ، ذات حق و مکان وصل .   2- بیت چهارم  ( هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش  3- تاثیر مثبت و منفی بر افراد ،  هم در شادی نواخته می شود هم در غم .    4- نابودی ، مرگ     5- پرده ی اول : نغمه و آهنگ و موسیقی  / پرده ی دوم : حجاب و مانع  - پرده دریدن کنایه از آشکار کردن اسرار دل ، رسوا شدن .    6- مر زبان را مشتری جز گوش نیست .    7- عشق ، معشوق ( خداوند ) .     8- زیرا روح نیایش در تار و پود آن نهفته است .

   درس دوم مناجات نامه ( صفحه 11 )   1-الف  : نروم  جز به هما نره که توام راه ، نمایی . = تنها راهی را خواهم پیمود که تو آن راه را به من نشان می دهی .  در این صورت ( راه  : مفعول ) و ( م ) متمم است .  ب – نروم جز به هما ن ره که توام راهنمایی  = یعنی فقط راهی را خواهم پیمود که تو راهنمای من هستی . در این صورت ( م ) مضاف الیه برای راهنما می باشد .  2- بیت شش ( مصراع دوم : همه بیشی تو بکاهی ، همه کمّی تو فزایی ) 3- مضامین اخلاقی ، عرفانی و تربیتی  یا حاوی نیایش های لطیف و زیبا و لبریز از معارف و آموزش های اخلاقی و اجتماعی است .  4- رحیم ، عظیم ، کریم ، حکیم ، بخشنده ، ستّارالعیوب ، علّام الغیوب  .

    درس چهارم کاوه آهنگر ( صفحه 28 )  1- ستایش داد پیشگی و تأکید بر دادگری .  2- هر دو انقلاب مردمی وضد شاهان ستمگر بوده است .  3- چون به خدا ناسپاس و دچار غرور شد و گفت من خدا هستم .  4- خوی های اهریمنی و بیداد و منش خبیث .   5- نفوذ به خورش خانه ی دربار و نجات دادن یکی از دو نفری که برای کشتن می آوردند .  6- حضرت ابراهیم  7- ضحّاک  8- ضرب المثل : جای سوزن انداختن نبود .   9- شاهنامه ، سرگذشت ملتی است در طول قرنها ونشان دهنده ی مردمی است که برای آزادی و شرافت و فضیلت جنگیدند و نشان دهنده ی فرهنگ و اندیشه و آروزی آن هاست .

   درس پنجم گذر سیاوش از آتش  ( صفحه 35 )  1- زمینه ی داستانی : ماجرای سیاوش و گذر او از آتش ، شکل کامل داستانی دارد .   - زمینه ی قهرمانی : سیاوش از نظر نیروی مادی ومعنوی ممتاز است و در برابر خودخواهی و کام خواهی سودابه ایستادگی می کند .  - زمینه ی قومی و ملی : کلیه ی ویژگی های سیاسی و اعتقادی بیان شده در داستان ، نمایانگر زمینه ی ملی است مثل کافور به کفن زدن درمراسم دفن ، مراسم آزمایش و گذر سیاوش از آتش ( سوگند خوردن – سوگندان : محلولی بسیار تلخ گویا از گوگرد بوده که متهم برای اثبات بی گناهی خود باید آن را می نوشیده است . )  زمینه ی خارق العاده : گذر سیاوش از آتش   2- او سوار بر اسب سیاه تازی  می شود ، لباس سفید  تن میکند و بر آن کافور می پاشد ، کاهخود طلایی بر سر می گذارد . خندان و با دلی پر امید به سوی آتش می رود .  3- اندوهگین شدن و گریستن بر حال او  ( سراسر همه دشت بریان شدند / بر آن چهر خندانش گریان شدند )  4- همی خاک نعلش بر آمد به ماه – زمین گشت روشن تر از آسمان  - تو گفتی شب آمد به روز . 5- با شنیدن این سخنان تهمت آمیز ؛ آتش دوزخ برایم آسان گشت .  یا  این تهمت آنقدر برایم سخت و سوزاننده است که آتش جهنم برایم آسان شد . 6- اگر پاک باشم خدا مرا نجات می دهد . ( اگر بی گناهم رهایی مراست ) 7- کیکاووس دستور می دهد که سودابه را دار بزنند ، درباریان او میانجیگری می کنند  و سیاوش او را می بخشد ولی چون دست از توطئه و دسیسه برنمیدارد ؛ بعد از مرگ سیاوش ، رستم که سودابه را مقصر میداند به کاخ او رفته ، او را میکُشد   (   ز پرده به گیسوش بیرون کشید   /   ز خاک بزرگیش در خون کشید . )    ( به خنجر به دو نیمه کردش به راه   /   نجنبید بر تخت ، کاووس شاه  )

درس ششم ( دریای کرانه ناپدید )  1-چون بیان کننده ی احساسات و عواطف انسان ها در همه ی زمان ها ست  .  2- با بیت سوم و چهارم         3- سرکشی عاشق از عشق ، کمند عشق را تنگتر می کند . فرا از دام عشق غیر ممکن است. 4- مفعول                 5- کز کشیدن تنگ تر گردد کمند .                6- بیت چهارم               

  درس هفتم ( من این همه نیستم )   1- فروتنی و تواضع2- خواست عملا ثابت کند که القاب ، نشان دهنده ی چیزی نیست ، بلکه الفاظ خوب یا بد همه لفظ است و بیانگر حقیقت وجودی انسان نمی باشد .3- هیچ کدام              4- هیچ یک از این لقب ها حقیقت مرا نشان نمی دهند .  5- باز رفتند : بازگشتند   / بشوریدند : اعتراض کردند / بیرون گرفت : بیرون آورد  /  آواز داد : صدا زد ، گفت   6- اقامت : ماندن ، جای گزیدن  / اقامه : برپا داشتن ، به جا آوردن  - مصاحبت : همنشین شدن/ مصاحبه : گفتگو با رجل سیاسی ، علمی و ادبی -ارادت : میل قلبی به کسی یا چیزی داشتن   ، اخلاص و اظهار کوچکی در دوستی    اراده : خواستن ، میل ، قد و آهنگ   

 حدی خوان صفحه 43     1- در غل و زنجیر و زیر آفتاب در کنار خیمه2- بله ، زیرا بعد از اتفاقی که رخ داد و حرف شرا ثابت کرد ، غلام را آزاد نمود . 3- خیر

 4- مهمان نوازی          5-  قصد کرد ، ابا کرد ، موافقت کرد             6- الف : کاربرد فراوان افعال پیشوندی که در زبان امروز کمتر یافت می شود مانند : فراز رسیدم ، فروگرفتند . ب – آوردن « مر » « را » با هم مانند : مر اکرام ضیف را      ج – آوردن حرف اضافه ی « اندر »  به جای « در » د – آوردن « همی » به جای « می » ماضی استمراری مثل : همی رفت                ر – آوردن اصطلاحات قدیمی مانند : او را در کار من کن 7- فرمود : الف -  در گذشته ( دستور دادن ، امر کردن ، انجام دادن )   ب- امروز : ( گفتن )  افعال و صیغه ها و مرایج آن عبارت است از : فرمود ، فرمودند ، بفرمایید ، فرمایش ، فرموده .             8- تأثیر موسیقی بر حیوانات .   

 درس هشتم ( مناظره خسرو با فرهاد) صفحه 47  1 - شناخت شخصیت و هدف فرهاد و منصرف کردن او از عشق شیرین .    2- عاشقی سر سخت و پاک باخته و فروت نکه با تمام وجود به معشوق عشق می ورزید و در عشق صادق بود .      3- بیت 12  ( بگفت آشفته از مه دور بهتر )  4- فعل جمله ی سوم  ( بگفتا گر خرامی در سرایش « چه می کنی » یا « چه خواهی کرد » 5- محکم ، قاطع ، صادقانه و در ظاهر آشفته و در باطن منطق با عشق بر آن حاکم بود . 6- یاد نکردن ا زاو ( یاد نکردن از شیرین )   7- سر یا وجود  که باید نثار معشوق شود . درس نهم ( نفحات صبح ) صفحه 49    1- مگس و عقاب / بزه و ثواب  / بلبل وغراب / بگردد و نگردد  2- زیرا مانند چهره ی محبوب است وقتی که نقاب را از صورت بردارد . ( چهره ی بی نقاب محبوب )  3- مصرع دوم ، تمثیلی برای بهتر بیان کردن موضوع مصراع اول است .    4- که در آب مرده بهتر که در آرزوی آبی ، مگسی کجا تواندکه بر افکند عقابی  5- الف – ماندی : ماضی ساده  از مصدر ماندن : توقف کردی ، تأخیر کردی     ب – مانَد : مضارع اخباری  ، از مصدر ماندن ( مانستن ) یعنی شباهت دارد .    اکسیر عشق صفحه 50    1- از خود بی خود شدم ، خودم را فراموش کردم   2- آرام ، ساکت ( ساکن شود : تسکین یابد . ) 3- بیت ششم     درس دهم ( دولت یار ) صفحه 52   1- زیرا وحدت موضوع دارد یعنی تمام بیتها اظهار شادمانی از پایان یافتن مشکلات است و در این غزل شادی حافظ در نابودی حکومت ستم پیشه مشاهده میشود . بنابراین مضمونی که حلقه های غزل را به هم پیوند می دهد اوضاع اجتماعی عصر حافظ است .  2- بلی ، زیرا در آن به کنایه از اوضاع و احوال زمانه سخن می گوید . 3- کلمات متضاد : شب/ روز - بهار/ خزان – خار/ گُل مضمون متضاد : ناز و تنعّم خزان ( دوره ی حکومت امیر پیر حسین ) / قدم باد بهار ( دوره ی حکومت ابواسحاق )  - در پرده ی غیب بودن صبح امید ( دوره ی حکومت امیر پیر حسین )  / برون آمدن صبح امید : ( دوره ی حکومت ابواسحاق ) پریشانی شب های دراز و غم دل : ( دوره ی حکومت امیر پیر حسین ) / سایه ی گیسوی نگار: ( دوره ی حکومت ابواسحاق )  - تشویش خمار  / لطف نمودن ساقی  4- الف : گیسو ، پریشانی ، دراز  / شب ، سایه / شب و گیسو    ب : بیت دوم  5- بله  همه درمعنی « به پایان رسیدن  است . »  6- بیت دوم و سوم   7- در این بیت اگرچه حافظ از پایان یافتن رنج ها احساس رضایت می کند اما در مصرع اول از بی توجهی و کم لطفی دیگران به خود گله و شکایت  می کند .   راه بی نهایت صفحه 54 1- نکته دان عشق  2- ایهام در کلمه ی « مپیچ » است  : به معنی « پیله کردن و دقیق و باریک شدن » و « پیچیدن و پیچیده شدن – اسیر و گرفتار شدن -» که در معنی اخیر با زلف و کمد تناسب دارد .3- با تمام دقتی که در قرون اولیه ی اسلامی در ضبط قرآن کریم اعمال میشد باز در خواندن قرآن اختلاف هایی دیده شد که ناشی از گوناگونی لهجه و نبودن اعراب و نقطه بود . از بین قاریان معروف هفت قاری شهرت بیشتر داشتند که قرائت های آنها مورد قبول همگان بود هریک از این هفت نفر ، دونفر  راوی داشتند در مجموع چهارده نفر .   {جهت اطلاع شما :  هفت قاری عبارتند از :  عبدالله بن عامر دمشقی / عبدالله بن کثیر مکی / ابوعمرو  / حمزه بن حبیب کوفی  / نافع بن عبدالرحمن / کسایی  . }  4- چشم  ( چشم معشوق )5- ستاره قطبی  و در اینجا منظور پیر و مرشد طریقت  است . 6- رعایت و لطف مدعی  7- الف – فعل جمله « صورت توان بست »  ( وجه مصدری است ) فعل اصلی «صورت بست» می باشد ب – کجا برای این راه ، نهایتی صورت توان بست ؟  اگر حرف « را » فک اضافه به حساب آوریم چنین می شود : کجا نهایت این راه ، صورت توان بست ؟8- تضاد    درس یازدهم (اشارت صبح) صفحه 56  1- شوق ( شعله ی آتش در مقایسه با شوق من همانند طفل نی سوار است .) 2- شرر ، شرار ، غبار ، خمار ، خنده و آینه دار     3- بیت دوم   4- عمر کوتاه و زندگی زودگذر ، غیر واقعی بودن لذات این دنیا  5- غرقه ، محیط ، کنار و آب  6- ناپایداری عمر ، بی اعتباری دنیای مادی                7- چون مقام ها و لذت های دنیایی موقتی هستند و نهایتاً برای شخص چیزی جز ننگ و بی آبرویی به جای نمی گذارد .     8- دنیا      

درس عیب جو و مجنون صفحه 57  1- چون مجنون عاشق لیلی بود و همه چی زاو را حسن و کمال می دید اما عیبجو ظاهر نگر بود فقط عیب ها را میدید . 2- به گفته ی آندره ژید در کتاب مائده های آسمانی  «بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می نگری » اگر با چشم عشق و دوستی نگاه کنی همه چیز را زیبا می بینی . مجنون نیز چون به چشم عشق به لیلی می نگرد  عیبی در او نمی بیند .     3- مولوی لیلی را زیبا میداند ولی نه زیبای زیبارویان  و او را به زشتی نکوهش نمی کند . وحشی بافقی از عیب  ونقص های لیلی هم می گوید .  در شعر مولوی اختصار و ایجاز هست اما بیان این موضوع در شعر وحشی بیشتر و مفصل تر است . شباهت هر دو در این هست که دید عاشقانه باید داشت تا زیبایی معشوق را دریافت .  4- علامت نکره ، چون  « ی » در قصوری هم علامت نکره است  .  

 درس دوازدهم ( سپیده ی آشنا ) صفحه 61   1- چندشناک ، وهمناک ، شداید استخوان سوز ، نگاه وحشتناک غارها .   2-  توصیف ماه و حرکت آن در شب بر فراز سرزمین ماتم زده ی کربلا در بند چهارم 3- دیشب : شب عاشورا   ،   امشب : شب شام غریبان   4- اگر دین ندارید ( لااقل ) در دنیایتان آزاده باشید . 5- زیرا نویسنده به کمک احساس و تخیل شاعرانه ی خود به توصیف ابعاد مختلف قیام کربلا و اندیشه های جاری در آن پرداخته است و در آن توصیف زیبایی وجود دارد که بیانگر عواطف انسانی است .     قلب مادر صفحه 63   1- بیت آخر   2- عشق لطیف مادری و بیان احساسات او در باره ی فرزندش  3- چون خالی از هر نوع عاطفه ای است و به مادر بی احترامی کرده و به خاطر هوس دست به قتل او زده است .    پاسخ خودآزمایی درس سیزدهم ( 66)  1- سرمستی و از خود بیخود شدن ( در مسلک عاشقان و عارفان پرستش وقتی رخ میدهد که صوفی کاملا از خود بیخود شده و مجذوب حق شده باشد . )  2- بیت سوم    3-  قطرات باران  4- زیرا آینده نیز همانند گذشته گذرا و ناپایدار است .          5- بیت « به خون خود آغشته و رفته اند / چه گل هایی رنگین به جوبارها » 6- حلاج  درس رنج بى حساب ( ص 67 )  1- این قدر نگویید من  بگویید مکتب من   2- نقص و کمال / عیب و جمال  / خویش و غیر      درس چهاردهم ( ص 70 ) 1- غم اول عادى و دنیاى است  / غم دوم  غم عشق است که شاعر خواهان آن مى باشد و جنبه سازندگى دارد .  2 - شاعر  زخم سینه ى مبارز را مثل مدال افتخار مى داند که بر سینه فردى زده باشند

درس پانزدهم (ص75  )1- ( پرگو : آگنده گوش  ژاژ خاى   ) ( کم گوى : سرافراز  کم آواز  تأمل کننده در جواب  داراى سخنان مروارید مانند ) 2- صدف  مشک  کوه   3- بیت ششم « نشاید بریدن  نینداخته »    4- بیت دهم « حذر کن ز نادان ده مرده گوى ....... » با بیت یازده نیز ارتباط دارد .   5- آگنده گوش در لغت به معنى « کر » است و مجازاً به معنى نصیحت ناپذیر .  کسى که زیاد سخن مى گوید چون فرصت شنیدن ندارد شخن در گوش او فرو نمى رود و مثل کسى است که گوشش کر است و به اندرز دیگران گوش نمى دهد .  6- اخلاقی 7- شعرهای تعلیمی در قدیم غالبا مشتمل بر سروده های اخلاقی ، دینی و عارفانه بود ولی از انقلاب مشروطه به بعد مسایل سیاسی ، اجتماعی و روان شناسی نیز به حوزه ی شعر تعلیمی وارد شد .

 درس شانزدهم ذکر حسین بن منصور حلاج (ص 79 )  1- الف - وقایع عجیبى که مخصوص او بود  ب- حکم و فتواى جنید لازم است    ج - اعتراض کردند     2- به نظر او ، اصل ، مقبولیت در درگاه الهى است و اظهار نظرهاى مردم را دراین مورد بى تأثیر میداند و کار حلاج را یکسره به خدا وامیگذارد . 3- جنید به هنگام صدور فتوا  جامه ى مشایخ و علماى دینى را پوشید4- براى اینکه بتواند فتوا بدهد چون او مى خواست خود را در مقام یک صوفى  تبرئه کند و بر اساس فقاهت و شیخى خود فتوا بدهد به همین دلیل لباس صوفیان را از تن بیرون آورد و لباس علماى دینى را پوشید .  5- چون شبلى  عارف و صوفى بود ومعنى انا الحق حلاج را مى فهمید اما در موافقت و همراهى با مردم از روى آگاهى به سوى حلاج گل مى اندازد به همین دلیل حلاج از او گله مى کند .  6- زیرا منکران حلاج به دلیل استوارى در دین و بر اساس توحید با او مخالفت مى کردند و کار آنها مخالفت با شرک بود در حالى که مریدان فقط به حلاج خوش گمان بودند . 7- زیور و زینت مردان خدا  خون و شهادت آنان است . 8- واقعات غرایب  /  کارهاى عجایب  درس مست وهوشیار( ص82 )   1- فسادهاى اجتماعى  2- رشوه گیرى و فساد حاکم بر قوة قضاییه  3- فساد و گناه  کمش هم زیاد است . و در اینجا بحث بر سر کم یا زیاد بودن گناه نیست بلکه نفس عمل مهم است یعنى شراب خوردن حرام است چه کم باشد چه زیاد

شاد و سربلند باشید 

دسته ها :
يکشنبه چهارم 12 1387
X